020820141
I would like to share with you a book that discovery may not have changed my life in a very perverse way, but certainly steered and established my  point of view to the world, fashion and all my surroindigns. Speaking of written by the American writer – “Lessons from Madame Chic” that I accidentaly came across when reading a very favorable review on the internet a few days ago. I gathered my car keys immidiately and drove to the nearest bookstore to get my purchase. After getting back home, I read the book unputdownable having a lot of fun.

Chciałabym się z Wami podzielić książką, której odkrycie może nie zmieniło mojego życia w zbyt przewrotny sposób, ale z pewnością ukierunkowało i ugruntowało moje spojrzenie na świat, modę i otoczenie. Mowa o pozycji napisanej przez amerykańską pisarkę – „Lekcje Madame Chic”, na której bardzo pochlebną recenzję natknęłam się w internecie kilka dni temu. Nie czekając ani chwili, zebrałam kluczyki do samochodu i pojechałam do najbliższej księgarni. Po powrocie przeczytałam książkę na jednym oddechu świetnie się przy tym bawiąc.

020820142

Getting back to the point, this set of rules reagarding all women’s life aspects like beauty, apparel, food, social relations and culture, is written in a light and pleasant way. The author focuses also on the appropriate value hierarchy, the practice of optimism and good manners, which nowadays (as she admits herself) are simply neglected.
You can find many interesting tips for dressing or bodycare, although I found some of them usual to me, such as drinking hot water with lemon in the morning or a separate face towel usage. Those things come naturally for me, but I guess that these healthy habits are not obvious to everyone. However, I have learned a lot from Madame Chic and I’m going to use this knowledge for the rest of your life. I don’t want to reveal too much – you have to read this book, from cover to cover and bring out as much positive energy and inspiration as possible.

Przechodząc do meritum – jest to napisany w lekki i przyjemny sposób, zbiór reguł z każdej dziedziny kobiecego życia, jak uroda, ubiór, jedzenie, relacje społeczne czy kultura. Autorka poświęciła także dużo miejsca prawidłowej hierarchii wartości, praktyce optymizmu i dobrym manierom, którym (jak sama przyznaje) w obecnych czasach nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi.
W książce można znaleźć wiele ciekawych rad dotyczących garderoby czy pielęgnacji, chociaż przyznam że niektóre z nich nie były dla mnie nowością, jak na przykład picie ciepłej wody z cytryną o poranku czy używanie oddzielnego ręcznika do twarzy. Są to dla mnie rzeczy naturalne, ale domyślam się że te zdrowe nawyki nie są dla wszystkich oczywiste. Niemniej jednak, nauczyłam się sporo od Madame Chic i mam zamiar tę wiedzę wykorzystywać do końca swojego życia. Nie chcę za wiele zdradzać – tę książkę trzeba po prostu samodzielnie przeczytać, od początku do końca, i przyswoić z niej jak najwięcej dobrej energii i inspiracji.

020820143
020820144

“Lessons from Madame Chic” are sort of quintessence of the whole truth about good taste and elegance that should concern every single woman. I would like to give this kind of a guide to my future daughter, just a few years before I share with her the second one with the bitches in the title … ;))) Maybe some of you has already read this bestseller, so I’m very curious about your feelings and opinions that I look forward to in the comments.

“Lekcje Madame Chic” to kwintesencja całej prawdy o dobrym smaku i elegancji, które powinny dotyczyć każdej kobiety. Chciałabym dać ten swojego rodzaju przewodnik do przeczytania mojej przyszłej córce, na kilka lat przed tym jak podzielę się z nią tym drugim, z zołzami w tytule… ;))) Być może część z Was jest już po lekturze tego bestsellera, więc jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć i opinii, na które czekam w komentarzach.